Cookie verklaring

Deze website gebruikt cookies.

Om uw bezoek aan onze website nóg makkelijk en persoonlijker te maken zetten we cookies (en vergelijkbare technieken) in. Met deze cookies kunnen wij (en derde partijen) uw gedrag op onze website volgen en analyseren. U kunt de cookies accepteren door op: 'Alles accepteren' te klikken.

Grootste assortiment Tricot van Nederland
menu

Download de nieuwste voorwaarden in Word formaat


Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk

 

 

 

Deze Algemene Voorwaarden van Stichting Webshop Keurmerk zijn tot  stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de  Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische  Raad en treden in werking per 1 juni 2014.

 

Deze Algemene Voorwaarden zullen worden gebruikt door alle leden van  de Stichting Webshop Keurmerk met uitzondering van financiële diensten  als bedoeld in de Wet Financieel Toezicht en voor zover deze diensten  onder toezicht staan van de Autoriteit Financiële Markten.

 

 

Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities

Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 - Toepasselijkheid

Artikel   4 - Het aanbod

Artikel   5 - De overeenkomst

Artikel   6 - Herroepingsrecht

Artikel   7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel   8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel   9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 - De prijs

Artikel 12 - Nakoming en extra garantie

Artikel 13 - Levering en uitvoering

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 15 - Betaling

Artikel 16 – Klachtenregeling

Artikel 17 - Geschillen

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 19 - Wijziging van de algemene voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij  de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in  verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud  en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde  partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt  voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-,  ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot  de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud  gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder  ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om  informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier  die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is  afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die  ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid  is van Stichting Webshop Keurmerk en producten, (toegang tot) digitale  inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die  tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een  georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale  inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de  overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer  technieken voor communicatie op afstand;
 11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat  kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat  consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn  samengekomen;

 

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer


STOFFENSHOP B.V.

Bitswijk 19
5401 JA UDEN


T. +31 (0) 413 24 76 02
F. +31 (0) 413 25 34 84
I. https://www.stoffenshop.eu/
E. info@stoffenshop.eu


KvK Oost-Brabant: 
68492367
BTW:
NL8079 22 638 B01
IBAN:
NL68RABO0367999080
BIC:
RABONL2U

 

 

 


 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de  ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen  ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst  van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.  Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de  overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de  algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op  verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden  toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan  in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand  wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs  elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op  zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan  worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit  redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand  wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs  elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de  consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen  worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke  product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en  derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in  geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke  bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder  voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de  aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is  voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de  consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van  afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden  producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of  kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument  duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de  aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4,  tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod  en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft  aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de  ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van  deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument  de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de  ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter  beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor  een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen,  zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte  stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen,  alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een  verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer  op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet  aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te  weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst  of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk  of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke  manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 6. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 7. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het  herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding  inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 8. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 9. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst  of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering;  en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst  op afstand;
 10. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de  overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur  is;
 11. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 12. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van  een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave  van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de  reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en)  verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de  consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de  vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 3. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft  besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde,  het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de  consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over  heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een  verschillende levertijd weigeren.
 4. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen  of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen  derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 5. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende  een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem  aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

 

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor  levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is  geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen  ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van  herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

 

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud  die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over  herroepingsrecht:

 1. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie  over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet  heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van  de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel  vastgestelde bedenktijd.
 2. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie  aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de  ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd  14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

 

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het  product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of  gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking  van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de  consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat  in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het  product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die  verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het  product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de  overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het  herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij  dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor  herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in  lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of  overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft  niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De  consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als  hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren,  indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en  conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke  instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van  het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze  kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te  dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben  verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water  of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een  beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd,  is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is  aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen  op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van  de verbintenis.
 7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of  de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor  verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot  levering van stadsverwarming, indien:
 8. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over  het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het  modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
 9. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van  de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming  tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
 10. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke  levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud,  indien:
 11. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft  ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het  einde van de bedenktijd;
 12. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
 13. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
 14. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op  elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze  melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief  eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor  het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op  de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer  aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen  tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat  hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder  valt.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat  de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere  methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van  levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de  bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van  het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij  het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft  vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen  op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die  zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder  een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij  producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden  aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de  mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder  leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder  verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
 4. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 5. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest  zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 6. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie,  als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is  voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer,  autoverhuurdiensten en catering;
 7. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de  overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is  voorzien;
 8. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die  niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een  individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor  een specifieke persoon bestemd zijn;
 9. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 10. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of  hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de  verzegeling na levering is verbroken;
 11. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 12. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het  sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan  plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is  van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 13. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 14. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 15. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
 16. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 17. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

  

Artikel 11 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de  prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd,  behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of  diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de  financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met  variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het  feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het  aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de  overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van  wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de  overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen  heeft en:
 5. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 6. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 7. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie 

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten  voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties,  aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op  de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke  bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de  ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan  normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur  verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en  vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de  ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de  nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de  ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan  de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan  dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten  in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

 

Artikel 13 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen  bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van  producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van  diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene  voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen  met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een  andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging  vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts  gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan  uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De  consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten  te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust  bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een  vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte  vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is  aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten  (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen  met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een  opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is  aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten  (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het  einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe  overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één  maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt  tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder  begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of  vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor  bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van  dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd  voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze  verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen  met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt  tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen  stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te  allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.  De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst  strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren  van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking  afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of  kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt  automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de  consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een  opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid  en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen  duur verzetten.

 

Artikel 15 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende  voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te  worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of  bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten  van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van  een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de  bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in  algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van  meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen  enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende  bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft  plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en)  voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late  betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft  gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het  uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog  verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de  ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke  incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen  maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de  daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een  minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument  afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 

Artikel 16 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte  klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze  klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen  bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd,  volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van  14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een  klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de  ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van  ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig  antwoord kan verwachten.
 4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer  kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de  consumentenpagina van de website van Stichting Webshop Keurmerk ( https://www.keurmerk.info/nl/consumenten/klacht/) De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar Stichting Webshop Keurmerk gestuurd.
 5. Webshop Keurmerk zal een geschil niet behandelen of de behandeling  staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend,  deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten  feitelijk heeft beëindig of de webshop door Webshop Keurmerk is geschorst of geroyeerd. 
 6. Een geschil wordt door Webshop Keurmerk slechts in behandeling  genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan  de ondernemer heeft voorgelegd.
 7. Uiterlijk twaalf maanden nadat het geschil is ontstaan dient het  geschil schriftelijk bij Webshop Keurmerk aanhangig te worden gemaakt.
 8. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform ( https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage)

 

Artikel 17 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze  algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht  van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

  

Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende  bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen  schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze  door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen  op een duurzame gegevensdrager.

 

Artikel 19 – Wijziging van de algemene voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk

 1. Wanneer Stichting Webshop Keurmerk een wijziging zal aanbrengen  zullen wij de ondernemer middels de nieuwsbrief op de hoogte stellen en  de nieuwste voorwaarden plaatsen op onze website ( https://www.keurmerk.info/nl/algemene-voorwaarden/)
 2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze  op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat  bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de  voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

 

 

Adres Stichting Webshop Keurmerk: 

Willemsparkweg 193, 1071 HA  Amsterdam

 

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

 

 

Modelformulier voor herroeping

 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 

 • Aan: [ naam ondernemer]

[ geografisch adres ondernemer]

[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]

[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]

 

 • Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroept/herroepen*

 

 • Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

 

 • [Naam consumenten(en)]

 

 • [Adres consument(en)]

 

 • [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2024 - stoffenshop   cookie voorkeuren aanpassen
betaal mogelijkheden